2018. gadā lasīts vairāk

Aizvadītais gads Saulkrastu novada bibliotēkai bijis dāsns bibliotekārajā un organizatoriskajā darba procesā. Tas noslēdzies ar labiem darba rezultātiem. Gada sākumā tika noteikti prioritārie uzdevumi – pilnveidot esošos un attīstīt jaunus informacionālos pakalpojumus, uzlabot krājuma saturisko kvalitāti, papildināt krājumu ar nozaru literatūru un literatūru svešvalodās, uzlabot tehnisko infrastruktūru, veikt lietotāju grupu apmācību darbam ar datoru un internetu, attīstīt novadpētniecības digitalizāciju, organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus dažādām mērķauditorijām, kā arī piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajos projektu konkursos.

Pērn krietni palielinājies bibliotēkas apmeklējumu un izlasīto grāmatu skaits. Gada laikā reģistrētie 1443 lasītāji, pasākumu, izstāžu un datorapmācību apmeklētāji bibliotēkā bijuši 20529 reizes un izmantojuši 31779 izdevumus (t.sk. grāmatas – 21375, periodiskos izdevumus – 10324 vienības). Vidēji katrs lasītājs bibliotēku apmeklējis 14,22 reizes un izlasījis 22,02 vienības. Palielinājies arī finansējums grāmatu un preses iegādei, kā arī iegādāto grāmatu skaits, jaunieguvumi kopā – 2038. Mērķtiecīgi papildināts arī bērnu literatūras iepirkums.

Bibliotēkā lasītākās TOP 3 grāmatas 2018. gadā:
Pieaugušo daiļliteratūra: Māra Zālīte “Paradīzes putni” : romāna “Pieci pirksti” otrā grāmata, Jū Nesbē “Slāpes”, Dace Judina “Gredzens” : Kalēju- Nordenu dzimtu stāsts.
Nozaru literatūra: Irēna Lagzdiņa “Lidojošā zirga mugurā. Pēteris Liepiņš”, Līga Blaua “Indra Briķe. Krodera aktrise”, Anatolijs Danilāns “Dzīvo vesels!”.
Bērnu literatūra: Ulrika Kestere “Nelūgtie ciemiņi”, Veronika Kaplāna “Kā vilku piemin, tā vilks klāt”, Aino Havukainena “Tatu un Patu ērmīgās ierīces”.
Bērnu un jauniešu apmeklējums ievērojami pieaudzis, īstenojot dažādus lasīšanas veicināšanas pasākumus un sadarbojoties ar visām novada izglītības iestādēm. Bibliotēka piedāvāja ikvienam interesentam piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) projektā “Grāmatu starts” mūsu izveidotajā “Mazo pūčulēnu skolā”, LNB projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, izdevniecības “Liels un mazs” projektā “Mūsu mazā bibliotēka”.

2018. gadā īstenots Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts “Lasītava krustojumā. 1. kārta” un uzsākts darbs pie Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Lasītava krustojumā. 2. kārta” īstenošanas. Pārskata periodā bibliotēkā viesojušies 9 rakstnieki – Ieva Melgalve, Lilija Berzinska, Evija Gulbe, Luīze Pastore, Laura Dreiže, Linda Nemiera, Juris Zvirgzdiņš, Toms Treibergs un Andra Manfelde. Iesaistīšanās projektos dod ne tikai materiālu ieguvumu, bet arī palielina aktīvo bibliotēkas pakalpojumu lietotāju skaitu un palīdz informēt sabiedrību par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem.

Ievērojami palielinājies arī bibliotēkas virtuālais apmeklējums. Informācija par aktualitātēm, organizētajiem pasākumiem, izstādēm, apmācībām, jaunajām grāmatām un citām aktivitātēm publicēta bibliotēkas tīmekļa vietnē, bibliotēku portālā un jaunizveidotajā novadpētniecības vietnē. Visos resursos 2018. gadā bijuši 6070 virtuālie apmeklējumi.

Pārskata periodā izmantoti starpbibliotēku abonementa pakalpojumi. No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits – 54 vienības. Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits – 125. Sadarbība šajā jomā veidojusies ar Ādažu un Upesciema Tautas bibliotēkām.

2018. gadā bibliotēka piedāvāja lasītājiem izmantot „Letonikas” un „Lursoft laikrakstu bibliotēkas” datubāzes. Arī šeit vērojams resursu izmantošanas pieaugums. Tie lietoti divas reizes vairāk nekā iepriekš. Abonēšanas maksas sedza Kultūras informācijas sistēmu centrs Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projektā „Gaismas tīkls”. Saulkrastu novada bibliotēkas lasītāji abas datubāzes varēja izmantot bez maksas.

Bibliotēkas kolektīvs ir pateicīgs visiem sadarbības partneriem, autoriem, viesiem par sadarbību un atsaucību. Savukārt mēs paši bijām milzīgi pārsteigti, ka arī mums izteica pateicību Salaspils novada bibliotēka, kas ir Pierīgas reģiona galvenā bibliotēka.

Saulkrastu novada bibliotēkas darbības publiskais pārskats par 2018. gadu pieejams šeit.

Ilze Dzintare
Saulkrastu novada bibliotēka