2019. gadā bibliotēkā pieaug grāmatu un lasītāju skaits

2019. gada darba prioritātes Saulkrastu novada bibliotēkā bija Publisko bibliotēku akreditācijas komisijas un reģiona galvenās bibliotēkas ieteikumu izpilde. Iepriekšējā gadā palielinājies pieaugušo bibliotēkas lietotāju skaits, kā arī apmeklējumu un izlasīto grāmatu daudzums. Pieaudzis finansējums grāmatu un preses iegādei un arī iegādāto grāmatu skaits – pavisam 2119 jaunieguvumi. Mērķtiecīgi papildināts bērnu literatūras iepirkums.

Finansējums 2019. gadā atbilda bibliotēkas pamatuzdevumu un pamatfunkciju nodrošināšanai un veikšanai. Pārskata periodā pašvaldības piešķirtie finansiālie līdzekļi darbinieku atalgojumam un krājuma komplektēšanai ir lielāki, taču ne tik lieli, lai veicinātu strauju bibliotēkas attīstību un izmaiņas bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumā. Pēdējos trijos gados palielinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku, daudzveidīgāku pakalpojumu piedāvājumu bibliotēkā, tika piesaistīti papildu finanšu līdzekļi, piedaloties Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajos projektu konkursos.

Saulkrastu novada bibliotēkas darbības publiskais pārskats par 2019. gadu.

2018. gadā lasīts vairāk

Aizvadītais gads Saulkrastu novada bibliotēkai bijis dāsns bibliotekārajā un organizatoriskajā darba procesā. Tas noslēdzies ar labiem darba rezultātiem. Gada sākumā tika noteikti prioritārie uzdevumi – pilnveidot esošos un attīstīt jaunus informacionālos pakalpojumus, uzlabot krājuma saturisko kvalitāti, papildināt krājumu ar nozaru literatūru un literatūru svešvalodās, uzlabot tehnisko infrastruktūru, veikt lietotāju grupu apmācību darbam ar datoru un internetu, attīstīt novadpētniecības digitalizāciju, organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus dažādām mērķauditorijām, kā arī piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajos projektu konkursos. Turpināt lasīt “2018. gadā lasīts vairāk”