Ieskats bibliotēkas darbā

Līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī Saulkrastu novada bibliotēka apmeklētājiem bija slēgta.

Bibliotēkas darbā izsludinātā ārkārtas situācija izraisīja lielas pārmaiņas. Pasākumi, izstādes, dažādas aktivitātes, lietotāju datormācības un projekts „Lasītava krustojumā” nenotika vispār, jo cilvēki nedrīkstēja pulcēties. Taču vienlaikus tika turpināts intensīvs darbs, lai sniegtu attālinātos pakalpojumus. Bibliotekāru prasmes un zināšanas atbilst darbam virtuālajā vidē. Daudzus gadus bibliotēka strādāja un joprojām turpina darboties arī ar e-pakalpojumiem – grāmatu izsniegšanā un saņemšanā, datubāžu veidošanā, sociālo tīklu administrēšanā u.c. Patīkami pārsteidza ne tikai bibliotekāru, bet arī lietotāju vēlme pieņemt jaunus izaicinājumus – pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu tikai virtuāli. Pieauga pieprasījums pēc autorizācijas rīku piešķiršanas, lai piekļūtu tīmekļa platformai „3td e-GRĀMATU bibliotēka”. Tajā bibliotēkas lasītājiem bez maksas tiek piedāvātas daudzas e-grāmatas lasīšanai latviešu valodā internetā. Platformas izmantojamība ir lietotājiem draudzīga. Piekļuve tiek nodrošināta no jebkuras viedierīces vai datora ar interneta pieslēgumu. Tīmekļa vietni pārrauga valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmu centrs”.

Ārkārtas situācijā Saulkrastu novada bibliotēka piedalījās Salaspils novada bibliotēkas (reģiona galvenās bibliotēkas) rīkotās Pierīgas novadu publisko bibliotēku vienotās virtuālās izstādes „Vieta manā novadā” veidošanā. Aktivitātes mērķis bija turpināt virtuālo izstāžu ciklu, iekļaujoties Latvijas valsts simtgades pasākumos un apzinot sava novada ainavas objektus par nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem vai saistītus ar novada unikalitāti. Esam izcēluši sava novada lielāko vērtību – Balto kāpu. Izstāde būs skatāma Salaspils novada bibliotēkas un Saulkrastu novada bibliotēkas tīmekļa vietnēs. Tapusi arī virtuāla skate par Saulkrastu Mākslas kluba dibinātāju un gleznotāju Džonu Delgalvi. Arī šī izstāde ir skatāma Saulkrastu novada bibliotēkas tīmekļa vietnē un bibliotēkas sociālajos kontos.

Darbs turpinājās pie novadpētniecības mapju (Baltā kāpa, Skultes osta, zvejniecība) bibliogrāfisko aprakstu veidošanas, apstrādes un sistematizēšanas bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, datubāzē „Novads”. Tapis arī Saulkrastu novada bibliotēkas fotogrāfiju stāsts „Toreiz un tagad”. Digitalizēta Saulkrastu rajona avīze „Saulkrastu Stars” (1955–1956), sarīkojumu afišas (1922–1937), Saulkrastu vidusskolas hronika (1912–1936), Saulkrastu vidusskolas literārā pulciņa žurnāli (1962–1965) un citi materiāli. Visi materiāli ir pieejami bibliotēkas vietnē www.saulkrastubiblioteka.lv un bibliotēkas sociālajos kontos.

Kad neplānoti nācās pārtraukt klientu apkalpošanu klātienē, bibliotēka varēja veikt šajā gadā plānotās pārmaiņas – gan remontu (lokālā tīkla sakārtošanu, telpu apgaismojuma un durvju nomaiņu), gan krājuma sakārtošanu un elektroniskā kopkataloga pilnveidošanu, gan arī novadpētniecības materiālu digitalizāciju. Bibliotēkā ir daudz iekšējo darbu, ko klienti neredz, bet tie ir svarīgi pakalpojumu kvalitātei, efektivitātei un ērtai pieejamībai.

Pašlaik Saulkrastu novada bibliotēka pakāpeniski atsāk nodrošināt klātienes pakalpojumus atbilstoši sanitārā protokola prasībām. Kamēr turpināsies dažādi ierobežojumi, darīsim to prātīgi un lēnām. Ievērosim visus noteiktos piesardzības pasākumus un būsim atbildīgi!

Liels paldies visiem, kuri ar sapratni un iecietību izturējās pret bibliotekāriem, kamēr mūs nebija iespējams apmeklēt klātienē!

Saulkrastu novada bibliotēkas fotogrāfiju stāsts “Toreiz un tagad” (II)

2010. gads bibliotēkas bērnu nodaļa
2020. gads bibliotēkas bērnu nodaļa
2010. gads bibliotēkas bērnu nodaļa
2020. gads bibliotēkas bērnu nodaļa
2010. gads bibliotēkas bērnu nodaļa
2020. gads bibliotēkas bērnu nodaļa
2010. gads bibliotēkas bērnu nodaļa
2020. gads bibliotēkas bērnu nodaļa

Saulkrastu novada bibliotēkas fotogrāfiju stāsts “Toreiz un tagad”❗️
Bērnu nodaļa 2010. gadā un 2020. gadā.
Foto: no Saulkrastu novada bibliotēkas arhīva.

#Saulkrastunovadabibliotēka #2010vs2020 #Saulkrasti #fotogrāfijas #paliecmājās #ēkultūra

Saulkrastu novada bibliotēkas fotogrāfiju stāsts “Toreiz un tagad” (I)

2010. gads bibliotēkas fasāde
2020. gads bibliotēkas fasāde
2010. gads plaukti žurnāliem un avīzēm lasītavā
2020. gads plaukti žurnāliem un avīzēm lasītavā
2010. gads bibliotēkas lasītava
2020. gads bibliotēkas lasītava

2010. gads bibliotēkas abonements
2020. gads bibliotēkas abonements
2010. gads bibliotēkas lasītavas krājums
2020. gads bibliotēkas lasītavas krājums

Saulkrastu novada bibliotēkas fotogrāfiju stāsts “Toreiz un tagad”❗️

Foto no Saulkrastu novada bibliotēkas arhīva.

#Saulkrastunovadabibliotēka #2010vs2020 #Saulkrasti #fotogrāfijas #paliecmājās #ēkultūra

Bibliotēkā pieaug grāmatu un lasītāju skaits

2019. gada darba prioritātes Saulkrastu novada bibliotēkā bija Publisko bibliotēku akreditācijas komisijas un reģiona galvenās bibliotēkas ieteikumu izpilde. Iepriekšējā gadā palielinājies pieaugušo bibliotēkas lietotāju skaits, kā arī apmeklējumu un izlasīto grāmatu daudzums. Pieaudzis finansējums grāmatu un preses iegādei un arī iegādāto grāmatu skaits – pavisam 2119 jaunieguvumi. Mērķtiecīgi papildināts bērnu literatūras iepirkums.

Finansējums 2019. gadā atbilda bibliotēkas pamatuzdevumu un pamatfunkciju nodrošināšanai un veikšanai. Pārskata periodā pašvaldības piešķirtie finansiālie līdzekļi darbinieku atalgojumam un krājuma komplektēšanai ir lielāki, taču ne tik lieli, lai veicinātu strauju bibliotēkas attīstību un izmaiņas bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumā. Pēdējos trijos gados palielinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku, daudzveidīgāku pakalpojumu piedāvājumu bibliotēkā, tika piesaistīti papildu finanšu līdzekļi, piedaloties Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajos projektu konkursos.

Saulkrastu novada bibliotēkas darbības publiskais pārskats par 2019. gadu.

Digitalizēta pirmā Saulkrastu novada bibliotēkas inventāra grāmata


Viss sākās ar Rūdolfa Blaumaņa grāmatu „Lugu izlase”.

Novadniece Inga Zemīte grāmatā „Saulkrasti no vissenākajiem laikiem līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai”, kas pirms dažiem gadiem tika izdota ar Saulkrastu novada domes atbalstu, par tagadējās Saulkrastu bibliotēkas pašiem sākumiem raksta tā: „1945. gada 1. jūlijā „Meža mājā” (tagad A. Kalniņa ielā 10) sāka darboties Saulkrastu ciemata izpildkomiteja. Šeit līdz 1947. gadam par sekretāri strādāja Velta Akerberga. Viņa bija tā, kas pirmā domāja un rūpējās, lai Saulkrastu nedaudzajiem iedzīvotājiem netrūktu labu grāmatu – iekārtoja pārvietojamo bibliotēku no Bīriņu bibliotēkas kara laikā saglābtajiem fondiem; pirka pirmās grāmatas arī no izpildkomitejas piešķirtajiem līdzekļiem. Tā krājās grāmatu skaits, lai varētu domāt par stacionāru bibliotēku Saulkrastos.

1947. gada 30. jūnijā tapis pirmais ieraksts Saulkrastu ciema bibliotēkas inventāra grāmatā – Blaumanis R., „Lugu izlase”, R., 1946.”

Saulkrastu novada bibliotēkas pirmā inventāra grāmata tagad ir digitalizēta un atrodas bibliotēkas arhīvā.

Inventāra grāmata Nr. 1-2949 (pirmā grāmata)

Inventāra grāmata Nr. 2950-4420 (otrā grāmata)

Inventāra grāmata Nr. 4421- 7385 (trešā grāmata)

Inventāra grāmata Nr. 7386-10850 (ceturtā grāmata)

Inventāra grāmata Nr. 10851-12490 (piektā grāmata)

Bibliotēkas vēsturi atceroties

1996. gada 9. augustā toreizējā Saulkrastu bibliotēka darbu sāka jaunās telpās Raiņa ielā 7, Saulkrastos. Pirms tam Saulkrastu bērnu bibliotēka atradās bērnudārza telpās, bet Saulkrastu bibliotēka ēkā Raiņa ielā 5. Abas bibliotēkas pēc pārvietošanas uz Raiņa ielu 7 tika apvienotas.

Avots: Saulkrastu Avīze
Raksta autore: I.Pētersone