Bibliotēkā pieaug grāmatu un lasītāju skaits

2019. gada darba prioritātes Saulkrastu novada bibliotēkā bija Publisko bibliotēku akreditācijas komisijas un reģiona galvenās bibliotēkas ieteikumu izpilde. Iepriekšējā gadā palielinājies pieaugušo bibliotēkas lietotāju skaits, kā arī apmeklējumu un izlasīto grāmatu daudzums. Pieaudzis finansējums grāmatu un preses iegādei un arī iegādāto grāmatu skaits – pavisam 2119 jaunieguvumi. Mērķtiecīgi papildināts bērnu literatūras iepirkums.

Finansējums 2019. gadā atbilda bibliotēkas pamatuzdevumu un pamatfunkciju nodrošināšanai un veikšanai. Pārskata periodā pašvaldības piešķirtie finansiālie līdzekļi darbinieku atalgojumam un krājuma komplektēšanai ir lielāki, taču ne tik lieli, lai veicinātu strauju bibliotēkas attīstību un izmaiņas bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumā. Pēdējos trijos gados palielinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku, daudzveidīgāku pakalpojumu piedāvājumu bibliotēkā, tika piesaistīti papildu finanšu līdzekļi, piedaloties Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajos projektu konkursos.

Saulkrastu novada bibliotēkas darbības publiskais pārskats par 2019. gadu.

Digitalizēta pirmā Saulkrastu novada bibliotēkas inventāra grāmata


Viss sākās ar Rūdolfa Blaumaņa grāmatu „Lugu izlase”.

Novadniece Inga Zemīte grāmatā „Saulkrasti no vissenākajiem laikiem līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai”, kas pirms dažiem gadiem tika izdota ar Saulkrastu novada domes atbalstu, par tagadējās Saulkrastu bibliotēkas pašiem sākumiem raksta tā: „1945. gada 1. jūlijā „Meža mājā” (tagad A. Kalniņa ielā 10) sāka darboties Saulkrastu ciemata izpildkomiteja. Šeit līdz 1947. gadam par sekretāri strādāja Velta Akerberga. Viņa bija tā, kas pirmā domāja un rūpējās, lai Saulkrastu nedaudzajiem iedzīvotājiem netrūktu labu grāmatu – iekārtoja pārvietojamo bibliotēku no Bīriņu bibliotēkas kara laikā saglābtajiem fondiem; pirka pirmās grāmatas arī no izpildkomitejas piešķirtajiem līdzekļiem. Tā krājās grāmatu skaits, lai varētu domāt par stacionāru bibliotēku Saulkrastos.

1947. gada 30. jūnijā tapis pirmais ieraksts Saulkrastu ciema bibliotēkas inventāra grāmatā – Blaumanis R., „Lugu izlase”, R., 1946.”

Saulkrastu novada bibliotēkas pirmā inventāra grāmata tagad ir digitalizēta un atrodas bibliotēkas arhīvā.

Inventāra grāmata Nr. 1-2949 (pirmā grāmata)

Inventāra grāmata Nr. 2950-4420 (otrā grāmata)

Inventāra grāmata Nr. 4421- 7385 (trešā grāmata)

Inventāra grāmata Nr. 7386-10850 (ceturtā grāmata)

Inventāra grāmata Nr. 10851-12490 (piektā grāmata)

Bibliotēkas vēsturi atceroties

1996. gada 9. augustā toreizējā Saulkrastu bibliotēka darbu sāka jaunās telpās Raiņa ielā 7, Saulkrastos. Pirms tam Saulkrastu bērnu bibliotēka atradās bērnudārza telpās, bet Saulkrastu bibliotēka ēkā Raiņa ielā 5. Abas bibliotēkas pēc pārvietošanas uz Raiņa ielu 7 tika apvienotas.

Avots: Saulkrastu Avīze
Raksta autore: I.Pētersone