Lietošanas noteikumi

APSTIPRINĀTI
ar Saulkrastu novada domes
27.09.2017. lēmumu Nr.202 (protokols Nr.15/2017§36)
Saulkrastu novada domes reģ. Nr. IeN 24/2017 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS
LIETOŠANAS NOTEIKUMI

I. Vispārīgie noteikumi

 1. Saulkrastu novada bibliotēkas lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Saulkrastu novada bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.
 2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas normatīvie akti, Bibliotēkas nolikums un Noteikumi.
 3. Noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome).
 4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

  II. Bibliotēkas lietotāji

 1. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.
 2. Lietotāju Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.
 3. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam Bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un viena no vecāku vai personu, kas tos aizstāj rakstveida piekrišanu.
 4. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.
 5. Reģistrētam Bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte.
 6. Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo Noteikumu ievērošana.
 7. Bibliotēkas lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar nodot izmantošanai citai personai.
 8. Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.

III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība

 1. Bibliotēkas darba laiks tiek noteikts:
  • darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00;
   sestdienās no plkst.10:00 līdz 14:00.
  • katra mēneša pēdējā ceturtdienā Bibliotēka ir slēgta.
 1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.
 2. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:
  • Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija Bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas Bibliotēkā;
  • individuāla lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu;
  • bezmaksas apmācības un radošās darbnīcas iedzīvotāju grupām, kuras plāno un piedāvā Bibliotēka;
  • bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
  • bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.
 3. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo Noteikumu 1.pielikumā.
 4. Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Dome. Maksas pakalpojumu veidi un cenas norādīti šo noteikumu 2.pielikumā.
 5. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji.
 6. Par izdevumu nodošanas termiņu neievērošanu iekasē kavējuma naudu, kuras apjomu nosaka Bibliotēka un apstiprina Dome.
  • Lietotājiem, kuri nav noteiktajā termiņā nodevuši viņiem izsniegtos izdevumus, par katru nokavēto dienu jāmaksā kavējuma nauda – 0,01 EUR par katru iespieddarbu, kompaktdisku, audio/video ierakstu.
  • Līdz kavējuma naudas nomaksāšanai lietotājam iespieddarbus un citus materiālus uz mājām neizsniedz.
 7. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, jaunieguvumiem, žurnāliem, kompaktdiskiem, audio/video ierakstiem – 7 dienas, paaugstināta pieprasījuma grāmatām 1-15 dienas. Izsniegšanas termiņu var noteikt garāku, vienojoties ar bibliotekāru.
 8. Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 5 iespieddarbus vai citus dokumentus, mācību nolūkos iespieddarbu izsniedz pēc nepieciešamības. No jaunieguvumiem lietotājs vienlaikus var saņemt 3 izdevumus.
 9. Lietotājs nedrīkst:
  • izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes;
  • pieslēgties Bibliotēkas elektrības avotiem (bez saskaņošanas ar bibliotekāru);
  • bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas.
 10. Starpbibliotēku abonementa kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus lietotājiem līdzņemšanai neizsniedz, tos drīkst izmantot tikai uz vietas Bibliotēkā.
 11. Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšana/saņemšana tiek reģistrēta automatizēti Bibliotēkas informācijas sistēmas datubāzē.

IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības

 1. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu:
  • bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;
  • bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;
  • saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;
  • saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu, arī ārvalstu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav;
  • izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.
 2. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
 3. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības ievietot šim nolūkam paredzētā pastkastītē, kura atrodas lasītavā pie sienas vai iesniegt Bibliotēkas vadītājai.

V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi

 1. Ievērot Noteikumus.
 2. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.
 3. Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram.
 4. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.
 5. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā.
 6. Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumus vai samaksāt kavējuma naudu Bibliotēkas kasē pamatojoties uz Noteikumos norādīto kārtību un apmēru.
 7. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos Bibliotēkas izdevumus, lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem.
 8. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā, atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.
 9. Divas reizes gadā lietotājiem ir iespēja nodot termiņā nenodotos iespieddarbus bez kavējuma naudas maksājuma:
  • Līgo laikā no 21. jūnija līdz 30. jūnijam,
  • Ziemassvētku laikā no 21. decembra līdz 31. decembrim.
 10. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam.
 11. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām.
 12. Par materiālajiem zaudējumiem Bibliotēkas mantai un krājumiem, ko nodarījuši nepilngadīgie, ir atbildīgi viņu vecāki vai personas, kas tos aizstāj.

VI. Noslēguma noteikumi

 1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas Saulkrastu novada domes sēdē.
 2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Saulkrastu novada bibliotēkas lietošanas noteikumi, kas apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 29.04.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, § 71).

Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare