Datoru lietošanas noteikumi

Pielikums Nr. 1
Saulkrastu novada bibliotēkas
lietošanas noteikumiem 

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Saulkrastu novada bibliotēkā

 1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.
 2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.
 3. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku, bet ne ilgāk kā 1 stundu dienā. Nepieciešamības gadījumā darba laiks var tikt pagarināts. Ja tiek kavēts ilgāk par 15 minūtēm, lietotājs zaudē datora lietošanas tiesības rezervētajā laikā.
 4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datubāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.
 5. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi:
  • neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;
  • nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.);
  • neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;
  • konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;
  • nestrādāt ar bojātu aparatūru.
 6. Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par jebkuriem bojājumiem un programmu kļūmēm.
 7. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas un jāsakārto darba vieta.
 8. Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu.
 9. Lietotāja tiesības:

9.1. saņemt konsultācijas neskaidrību gadījumā;

9.2. saglabāt izveidotās datnes personīgajos datu nesējos (CD, DVD, USB, zibatmiņas u.c.);

9.3. mainīt darba staciju, saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku;

9.4. veikt izdrukas un skenēšanu (skat. Maksas pakalpojumi) ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu.

 1. Ja lietotājs ir saglabājis datnes cietajā diskā, Bibliotēka neatbild par saglabāto datņu drošību un konfidencialitāti. Lietotāja saglabātās datnes būs pieejamas jebkuram lietotājam un var tikt izdzēstas bez jebkāda brīdinājuma.
 2. Par programmatūras kļūdām vai bojātu aparatūru lietotājam nekavējoties jāinformē Bibliotēkas darbinieks.
 3. Lietotājam aizliegts:
  • ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;
  • mainīt datora programmatūras konfigurāciju vai uzstādīt programmas;

12.3. pieslēgt personīgo datortehniku Bibliotēkas lokālajam tīklam;

12.4. neatļauti kopēt vai pārvietot programmnodrošinājumu;

12.5. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;

12.6. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem, virsdrēbēs, ar slapjām rokām;

12.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai bibliotēkas darbinieku darbu;

12.8. vienlaicīgi atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem, izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku;

12.9. spēlēt vardarbīgas datorspēles;

12.10. apmeklēt neētiska satura interneta adreses (pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta u.c. satura saites).

 1. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās;
 2. Bibliotēkas lietotāja izraisīti bojājumi (telpas, inventāra, datu, programmatūras) jākompensē pašam lietotājam atbilstoši LR likumdošanai.
 3. Izmantojot personīgos datu nesējus (CD, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.
 4. Izdrukas un skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku.
 5. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.
 6. Par datoru, interneta un citu elektronisko informācijas resursu publiskās izmantošanas kārtības neievērošanu var tikt ierobežota vai pārtraukta datoru izmantošana.

Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare