Bibliotēkas rekvizīti

Maksātājs: Saulkrastu novada dome
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, LV-2160
Reģ.Nr. LV90000068680
PVN maksātāja Reģ.Nr. LV90000068680
Konts Nr. LV78UNLA0050008528948
AS SEB banka, kods: UNLALV2X

Saņēmējs: Saulkrastu novada bibliotēka
Piegādes adrese: Raiņa ielā 7, Saulkrastos, LV-2160